Veilig werken met Asbest Cement Leidingen

Veilig werken met Asbest Cement Leidingen

Asbestcement leidingen:
iedereen die in de dagelijkse praktijk in aanraking komt met asbesthoudende water-, gas- en rioolwaterleidingen

Doel:
Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbo besluit) verplicht werkgevers voorlichting en instructie te geven aan werknemers, die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling aan asbest bestaat. Deze cursus behandelt de risico's bij het werken met asbestcement buizen. Je leert in hoeverre deze risico's zich tijdens de werkzaamheden kunnen voordoen en op welke wijze je ze kunt beheersen en minimaliseren. Je leert te werken volgens de voorwaarden in het Asbestverwijderingsbesluit. Na afloop van deze cursus ben je in staat het milieu, de omgeving en jezelf tegen de gevaren van asbest te beschermen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • asbest, soorten en verschijningsvormen;
  • gezondheidsrisico's, Arbo besluit;
  • Asbestverwijderingsbesluit;
  • arbeid hygiënische maatregelen bij het maken of repareren van aansluitingen of aftakkingen;
  • arbeid hygiënische maatregelen bij het demonteren en verwijderen van asbestcement buizen;
  • verpakken en afvoeren van afval;
  • reinigen van de werkplek en gebruikte apparatuur/gereedschap;
  • oefenen met persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • persoonlijke hygiëne.

De theorie wordt toegelicht met praktijkvoorbeelden. Je oefent met het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Duur: 
1 dagdeel

Tarief: 
€ 175,00 p.p.

Resultaat: 
bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Veilig werken met Asbest Cement Leidingen met een geldigheid van 5 jaar.

Inschrijven

Gegevens Cursist