Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden cursussen en trainingen van BSZW

1.       Geldigheid

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door BSZW georganiseerde cursussen en trainingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.       Aanmeldingen

 • Alleen schriftelijke aanmeldingen, volledig ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever worden in behandeling genomen.
 • BSZW behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aanmeldingen niet te aanvaarden.

3.       Annuleringen

 • Annuleringen dienen altijd door de werkgever te worden gemeld bij BSZW, info@bszw.nl  of 0164-213555 of 06-22218665
 • Men is gerechtigd iemand anders aan de cursus deel te laten nemen, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen én BSZW hiervan vóór aanvang van de cursus schriftelijk van op de hoogte is gesteld.
 • Voor annuleringen hanteren wij onderstaande berekeningen:
  - Annulering > 5 werkdagen voor aanvang van de cursus         : 0%
  - Annulering binnen 2-5 dagen voor de cursus                           : 50%
  - Annulering binnen 48 uur voor de cursus                                 : 75%
  - Annulering binnen 24 uur voor de cursus                                  : 100%

4.       Prijzen en betalingen

 • Alle door BSZW genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 • BSZW behoudt zich het recht voor de cursusprijzen en algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen hebben geen betrekking op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 • Eventuele i.v.m. de cursus noodzakelijke verblijfskosten worden gelijktijdig met het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen facturen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, BSZW factureert na uitvoering van de cursus, betaald te zijn.
 • Indien genoemde betalingstermijn wordt overschreden is BSZW gerechtigd over het factuurbedrag incl. BTW een rente in rekening te brengen die gelijk is aan de geldende wettelijke rente van dat moment. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.       Auteurs- en eigendomsrecht

 • Het cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de cursist. BSZW behoudt zich uitdrukkelijk het auteurs- en eigendomsrecht voor van al het verstrekte cursusmateriaal.

6.       Bewijs van deelname

 • Bewijzen van deelname worden na afloop van de cursus, als de betalingen ontvangen zijn, verzonden.

7.       Aansprakelijkheid

 • BSZW is in geen geval aansprakelijk voor de eventueel gemaakte kosten of dervingen die voortvloeien uit annuleringen, niet nagekomen afspraken door derden of schade die de opdrachtgever of deelnemer door of tijdens de cursus mocht lijden.

8.       Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene cursusvoorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.